Стикери за стена Стикери за стена
BulgarianEnglishFrenchGermanSpanishTurkish

Условия за провеждане на „on-line” игри и конкурси от „Art Senses”

Настоящите Условия регламентират провеждането на игри, конкурси и състезания, наричани по-долу също така „прояви”, „събития” или „мероприятия”,  инициирани от „Art Senses” и провеждани в интернет пространството. Условията са валидни за всички прояви, освен ако не е упоменато изрично, че конкретната проява има различни правила. Тези Условия създават рамката определяща продължителността и общите и специфични норми за провеждане на игри, конкурси и състезания, както и наградите за участниците в тези прояви. Условията са безсрочни, но подлежат на промени и актуализации.

 

1. Организатор

– Под Организатор следва да се разбира единствено и само „Art Senses”. Никой не може да провежда мероприятия от името на Организатора без изрично писмено съгласие и одобрение.

– Организаторът определя общите и специфични правила, продължителността и наградите за всички „on-line” прояви, които провежда. Условията са задължителни за всички участници и могат да бъдат променяни само и единствено от Организатора. Запознаването и приемането от всеки участник на тези Условията, преди началото на всяка проява, е задължително условие за участие.

– Промени в Условията могат да бъдат извършени от Организатора и влизат в сила от момента на тяхното публично оповестяване на https://www.facebook.com/Art.Senses или от друга, изрично посочена дата.

 

2. Хармонизация с външни правила

– Настоящите условия целят постигане на хармонизация в провеждането на „on-line” прояви от „Art Senses” с изискванията на всички външни за Организатора нормативи, както и специфичните правила на използваните виртуални платформи и/или медиатори.

 

3. Период на провеждане

– Времетраенето на всяко мероприятие се заявява предварително и е абсолютно задължително за всички участници. Участие извън този времеви отрязък е недействително и не се взима под внимание.

 

4. Местоположение

– Всички игри, конкурси и състезания са насочени основно към територията на България, но наградите са валидни за всеки участник, независимо от неговото местоположение. Участник извън границите на България ще трябва да заплати разходите по доставката на спечелената награда.

 

5. Право на участие

– В игрите, конкурсите и състезанията имат право да участват всички Фейсбук потребители с реален профил в социалната мрежа, които са „харесали” страницата https://www.facebook.com/Art.Senses и са се съгласили с настоящите Условия.

 

6. Специфични условия

– Участието във всички „on-line” прояви организирани от „Art Senses” е доброволно.

– Организаторът не може да поставя специфични критерии към отделен участник и/или група участници. Всяка пряка или непряка дискриминация, която би довела до неравенство в третирането на участник и/или участници е недопустима.

– Участие на един потребител, в едно и също събитие, с повече от един Фейсбук профил може да доведе до автоматичното му изключване от текущо и бъдещо участие.

– Участие, което е в конфликт с някоя част от Условията за ползване (Terms of use) на Фейсбук (Facebook) може да доведе до автоматично дисквалифициране на потребителя.

– Всеки участник има право само на едно участие, освен ако изрично не е упоменато друго условие. Неспазването му дисквалифицира съответния участник.

 

7. Награди

– Наградите са предметни.

– Наградите се обявяват от Организатора. Съгласявайки се с Условията, всеки участник приема наградите във вида и обема, в който са обявени.

– При наличие на форсмажорни обстоятелства, Организаторът може да направи промени в наградния фонд.

– По своя преценка, Организаторът може да добави допълнителни награди, извън първоначално обявените, както и едностранно да обяви получателите им.

– Всеки участник получава наградата си, след потвърждаване на пощенски адрес. Наградите могат да се получат и на място, в офис на съответната куриерска служба.

– Наградите се изпращат в 10 (десет) дневен срок след приключване на всяка проява и оповестяване на победителите. Времето за доставка на всяка награда зависи от местоположението на спечелилия участник и съответния куриер.

– Непотърсени награди в рамките на 30 (тридесет) дни след доставка се считат за отказани.

– Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш участник, който е посочил неверни данни или непълен, или неточен адрес.

 

8. Защита на личните данни

– Предоставените на Организатора лични данни ще бъдат използвани за целите на конкретната проява и обявяване на печелившите. Организаторът гарантира, че няма да бъде изисквана друга информация извън номинално необходимата за коректно провеждане на събитието.

– Организаторът декларира, че личните данни на участниците няма да бъдат предоставяни на трети лица.

 

Настоящите условия са задължителни и обвързващи както за всеки участник, така и за Организатора. Със своето доброволно съгласие страните се задължават да ги спазват.