هذه فكرة تستند إلى الشهادة بالفعل функционален шкаф за обувки наричан „Мързеливата Сюзан“، والجمع بين الراحة والكفاءة في استخدام الفضاء. Тук основният подход е зачително по-лесен, тъй като няма нужда от изграждането на конструкция. Оптимизират се само налични пространства, чрез монтаж на въртящи се платформи. Те могат да бъдат закупени готови или изработени по размер и прикрепени към подвижен механизъм. По този начин, макар че се губи минимална полезна площ, се получава много по-добро използване на ъглите. Значително се улеснява достъпът до всички предмети и продукти поставени в това пространство, защото въртящата плоскост ни „подава“ тези, които иначе остават „скрити“ в ъгъла.
تحسين مساحة الركن

مناسب بشكل خاص للخزانات ومناطق التخزين ، وستكون متغيرات هذه الآلية ذات فائدة كبيرة لك في خزائن المطبخ ، حيث ننسى كثيرًا ما نضعه في الصفوف الخلفية نظرًا لعدم توفر سهولة الوصول إليه.

الزاوية المتخصصة الأمثل

أفكار ديكور المطبخ مع ملصقات الحائط والأثاث.