بازی سفید

چرا برف به آرامی می افتد ،
چرا روی تکه های طلا می چرخی ،
چرا رویای سفیدترین نوزاد را می بینید
و انگشتر نقره ای به تو می بخشد؟
چون برف است ... و برف ساخته شده است
دنیا را مبهم و یکدست بنظر برساند.
چرا برف شکوفا شد ،
که با آن موهای مادرت را می شوی؟
چرا برف روح برادر است ،
چرا بخار و رول یخ است؟
چون برف است ... و برف یک عکس است
گنجشک برنج را روی آن می پاشاند.

نیکولای میلچف

Winter3