ផ្ទាំងជញ្ជាំង ផ្ទាំងជញ្ជាំង
ពន្លឺ

  គំនិតភ្លើងបំភ្លឺសួន។ ចង្កៀង។ ឧបករណ៍បំភ្លឺ។ ភ្លើងបំភ្លឺនៅក្នុងសួនច្បារ។

  ភ្លើងបំភ្លឺស្រះទឹកសួនច្បារ

  ការបំភ្លឺស្រះទឹកសួនច្បារឬប្រភពទឹកអាចនាំឱ្យមានការសង្ស័យ

  ភ្លើងបំភ្លឺសួនច្បារ

  ដោយមិនសង្ស័យសម្រាប់សួនច្បារដ៏ស្រស់ស្អាតមិនត្រឹមតែពេលថ្ងៃប៉ុណ្ណោះទេ


   Translate »