ផ្ទាំងជញ្ជាំង ផ្ទាំងជញ្ជាំង

រូបភាពនៃបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវជាពណ៌ស

Снимки на всекидневни в бяло

នេះគឺជារូបថតនៃការរចនាបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវជាពណ៌ស។

Нежност и изчистена визия – това е мотото на тези интериори.

ជាការពិតណាស់ប្រសិនបើបន្ទប់ទាំងមូលត្រូវបានតុបតែងតែពណ៌សវានឹងមានភាពក្រិនពេក។ សម្រាប់ហេតុផលនេះពណ៌មួយឬច្រើនមាននៅក្នុងគំនិតទាំងនេះដែលជាការសង្កត់សំឡេងលើគំនិតពណ៌ស។

គំនិតបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវពណ៌ស:ទំព័រ: 1 2 3

Translate »