ផ្ទាំងជញ្ជាំង ផ្ទាំងជញ្ជាំង

រូបភាពផ្ទះបាយមានពណ៌ស្វាយ

រូបភាពផ្ទះបាយមានពណ៌ស្វាយ

នេះគឺជារូបភាពនៃការរចនាផ្ទះបាយពណ៌ស្វាយ។

ផ្ទះបាយពណ៌ស្វាយផ្តល់នូវភាពទាន់សម័យនិងទន់ភ្លន់ដល់ផ្ទះ។

រហូតមកដល់ពេលថ្មីៗនេះពណ៌នេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាហួសប្រមាណនៅក្នុងផ្ទះបាយប៉ុន្តែថ្មីៗនេះពណ៌ស្វាយបានក្លាយជានិន្នាការនៃការរចនាផ្ទះបាយជាពិសេសរួមបញ្ចូលគ្នាជាមួយរាងមូល។

គំនិតផ្ទះបាយពណ៌ស្វាយ៖ទំព័រ: 1 2 3

Translate »