ផ្ទាំងជញ្ជាំង ផ្ទាំងជញ្ជាំង

រូបភាពនៃបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវជាពណ៌ស្វាយ

រូបភាពនៃបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវជាពណ៌ស្វាយ

នេះគឺជារូបភាពនៃការរចនាបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវជាពណ៌ស្វាយ។

បន្ទប់ទទួលភ្ញៀវពណ៌ស្វាយផ្តល់នូវភាពទាន់សម័យនិងទន់ភ្លន់ដល់ផ្ទះ។

រហូតមកដល់ពេលថ្មីៗនេះពណ៌ស្វាយនៅក្នុងបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវត្រូវបានគេគិតថាមានភាពខ្ជិលច្រអូសពេកប៉ុន្តែថ្មីៗនេះពណ៌ស្វាយគឺជានិន្នាការមួយនៅក្នុងការរចនានៃបន្ទប់នេះ។

គំនិតបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវពណ៌ស្វាយ៖ទំព័រ: 1 2 3

Translate »