ផ្ទាំងជញ្ជាំង ផ្ទាំងជញ្ជាំង

រូបថតនិងគំនិតសម្រាប់ផ្ទះមួយជាន់

រូបភាពផ្ទះតូចមួយជាន់

Представяме няколко идеи за ផ្ទះនៅលីវតូចមួយ с красив дизайн, наличие на веранда или басейн.

Къщите на един етаж са практични, удобни и все още малко популярни. В снимките по-долу, ще откриете и идеи за едноетажна къща с мансарда или широко подпокривно пространство с тавански стаи.

Галерия снимки на малки едноетажни къщи:ទំព័រ: 1 2

Translate »