ផ្ទាំងជញ្ជាំង ផ្ទាំងជញ្ជាំង

រូបថតជញ្ជាំងទូរទស្សន៍ - គំនិតនៅខាងក្រោយជញ្ជាំងខាងក្រោយទូរទស្សន៍

Снимки на стената зад телевизора

រូបថតនៃគំនិតជញ្ជាំងទូរទស្សន៍ត្រូវបានបង្ហាញនៅទីនេះ។

គំនិតសម្រាប់ជញ្ជាំងរអិលនៅខាងក្រោយទូរទស្សន៍ធ្វើពីបន្ទះក្តារបន្ទះក្តារបន្ទះ 3d ឬឥដ្ឋតុបតែងជាមួយភ្លើងបំភ្លឺទឹកកក។

គំនិតជញ្ជាំងទូរទស្សន៍៖ទំព័រ: 1 2 3

Translate »