ផ្ទាំងជញ្ជាំង ផ្ទាំងជញ្ជាំង

រូបថតនៃផ្ទះបាយរាងអក្សរជ្រុង

រូបថតផ្ទះបាយរាងអក្សរ L

В тази публикация можете да разгледате няколко идеи за ъглови кухни с различни размери, дизайн и цветове.

ផ្ទះបាយទំនើបរាងអក្សរ L និងទំនើបគឺជាជម្រើសត្រឹមត្រូវសម្រាប់ទាំងកន្លែងតូចនិងធំ។

គំនិតផ្ទះបាយជ្រុងរាងអក្សរឃៈទំព័រ: 1 2 3

Translate »