ផ្ទាំងជញ្ជាំង ផ្ទាំងជញ្ជាំង

រូបភាពផ្ទះទំនើប ៗ មានអាងហែលទឹក

រូបភាពនៃផ្ទះអាងស្រស់ស្អាត

Тук са представени снимки на къщи с модерна архитектура и басейн в двора или забележете! на терасата.

Басейнът е основата, около която е решено пространството в градината и ориентирани останалите външни кътове.

តាមរបៀបនេះអាងត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរទៅជាមជ្ឈមណ្ឌលនិងការទាក់ទាញនៅក្នុងផ្ទះ។

គំនិតអាងហែលទឹក៖ទំព័រ: 1 2

Translate »