ផ្ទាំងជញ្ជាំង ផ្ទាំងជញ្ជាំង

រូបថតនៃផ្ទះបាយដែលមានពណ៌ fuchsia

Снимки на кухни в цвят фуксия

នេះគឺជាគំនិតមួយចំនួនសម្រាប់ផ្ទះបាយដែលបំផុសគំនិតដោយហ្វូចស៊ី។

ស្រមោលមានចាប់ពីផ្កាថ្មពណ៌ផ្កាឈូកផ្ការូប៊ីរីរហូតដល់ស៊ីម៉ាក់។

Тъй като този цвят е изключително капризен по отношение на комбинирането с други цветове, в предложените по-долу снимки са представени подходящи варианти с неутрални цветове като сиво, бяло и черно. Може би това са и единствените възможни комбинации.

គំនិតផ្ទះបាយហ្វូចស៊ីៈទំព័រ: 1 2

Translate »