ផ្ទាំងជញ្ជាំង ផ្ទាំងជញ្ជាំង

រូបថតផ្ទះបាយមានពណ៌ក្រហម

រូបថតផ្ទះបាយមានពណ៌ក្រហម

នេះគឺជាគំនិតមួយចំនួនសម្រាប់ផ្ទះបាយដែលធ្វើពីពណ៌ក្រហមភ្លឺរួមផ្សំជាមួយពណ៌សឬពណ៌ប្រផេះ។

ភាពកក់ក្តៅនិងរចនាបថដែលទាក់ទាញការសន្ទនាគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងបរិយាកាសកក់ក្តៅ។

គំនិតផ្ទះបាយជាពណ៌ក្រហម៖ទំព័រ: 1 2

Translate »