ផ្ទាំងជញ្ជាំង ផ្ទាំងជញ្ជាំង

រូបភាពនិងគំនិតសម្រាប់ការបង្រួមផ្ទៃខាងក្នុង

Снимки зониране на интериор

រូបថតនៃគំនិតបញ្ចូនផ្ទះត្រូវបានបង្ហាញនៅទីនេះ។

ជារឿយៗនៅក្នុងផ្ទះតូចៗសូម្បីតែនៅបន្ទប់ធំ ៗ បន្ទប់មួយត្រូវបែងចែកជាពីរតំបន់ឬច្រើនជាងនេះ។ ពេលខ្លះអ្នករចនាផ្តល់ជូននូវដំណោះស្រាយចំពោះការផ្លាស់ប្តូរបែបនេះដោយមានជំនួយពីជញ្ជាំងនិងផ្សិតនៃម្នាងសិលាឬកញ្ចក់។

គំនិតសម្រាប់បង្រួមផ្ទៃខាងក្នុង៖ទំព័រ: 1 2 3

Translate »