ផ្ទាំងជញ្ជាំង ផ្ទាំងជញ្ជាំង

រូបថតនិងគំនិតសម្រាប់ច្រករបៀងនិងសាលធំ

រូបភាពនៃច្រករបៀងនិងសាលធំ

នេះគឺជាគំនិតសម្រាប់ច្រករបៀងពណ៌ pastel និងវិធីសាស្រ្តរចនាខុសគ្នា។

នៅផ្នែកខាងក្នុងការផ្តោតអារម្មណ៍គឺផ្តោតលើពិដាននិងភ្លើងបំភ្លឺដែលបានផ្អាកខណៈពេលដែលនៅក្នុងកន្លែងផ្សេងទៀតការតុបតែងជញ្ជាំងនិងសម្ភារៈប្រើប្រាស់។

គំនិតនិងរូបថតច្រករបៀង៖ទំព័រ: 1 2 3

Translate »