អានីយ៉ាហ្គីវ៉ាវ៉ា

......... ។
រូបថតដែលបានជ្រើសរើសរបស់អ្នកចូលរួមពីការប្រកួតរូបថត "មោទនភាពរបស់ខ្ញុំ" ។
គំនិតសម្រាប់ផ្ទះនិងសួនច្បារ។