ಅನ್ಯಾ ಗ್ಯೋರೆವಾ

..........
"ಮೈ ಪ್ರೈಡ್" ಎಂಬ ಫೋಟೋ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸುವವರ ಆಯ್ದ ಫೋಟೋಗಳು.
ಮನೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕಲ್ಪನೆಗಳು.