മറ്റ് പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ:

സ്റ്റെയിൻ-ഗ്ലാസ് വിൻഡോകൾ
മുകളിലത്തെ നിലയിൽ