ബോറിയാന ജോർജിയേവ

..........
"എന്റെ അഭിമാനം" എന്ന ഫോട്ടോ മത്സരത്തിൽ നിന്ന് പങ്കെടുക്കുന്നവരുടെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഫോട്ടോകൾ.
വീടിനും പൂന്തോട്ടത്തിനുമുള്ള ആശയങ്ങൾ.