ഫ്ലവർ എക്സിബിഷൻ - കേവ് പാർക്ക്,
സിംഗിംഗ് ഫീൽഡ്, കിയെവ്
ഡ്‌നീപ്പർ നദിക്കരയിൽ

ഫ്ലവർ എക്സിബിഷൻ - കിയെവ്