ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ:

ਦਾਗ਼ੀ ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ
ਉਪਰੋਂ
ਮੋਬਾਈਲ ਡੈਸਕਟਾਪ