ਕਲਿੰਕਾ ਸਟੋਇਲੋਵਾ

..........
ਮਾਈ ਪ੍ਰੌਡ ਫੋਟੋ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ.
ਘਰ ਅਤੇ ਬਗੀਚੀ ਲਈ ਵਿਚਾਰ.