ਵਾਲ ਸਟਿੱਕਰ ਵਾਲ ਸਟਿੱਕਰ
Фотоконкурс „Моята гордост“

  Избрани снимки от конкурса „Моята гордост“, проведен на фейсбук страницата на Art Senses.

  ਮਾਈ ਪ੍ਰਾਈਡ ਫੋਟੋ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ

  ਇਵਾਨ ਦਿਮਿਤ੍ਰੋਵ ………. ਫੋਟੋ ਮੁਕਾਬਲੇ "ਮਾਈ" ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫੋਟੋਆਂ

  ਮਾਈ ਪ੍ਰਾਈਡ ਫੋਟੋ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ

  ਅਨਿਆ ਗੋਰੇਵਾ ………. ਫੋਟੋ ਮੁਕਾਬਲੇ "ਮਾਈ" ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫੋਟੋਆਂ

  ਮਾਈ ਪ੍ਰਾਈਡ ਫੋਟੋ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ

  ਸਟੈਲੀ ਨਿਕੋਲੋਵਾ ………. ਫੋਟੋ ਮੁਕਾਬਲੇ "ਮਾਈ" ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫੋਟੋਆਂ

  ਮਾਈ ਪ੍ਰਾਈਡ ਫੋਟੋ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ

  ਸਟੇਫਕਾ ਐਂਟੀਸੀਏਵਾ ਯੂ. ਫੋਟੋ ਮੁਕਾਬਲੇ "ਮਾਈ" ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫੋਟੋਆਂ

  ਮਾਈ ਪ੍ਰਾਈਡ ਫੋਟੋ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ

  ਬੋਰਿਆਨਾ ਜਾਰਜੀਆਵਾ ………? ਫੋਟੋ ਮੁਕਾਬਲੇ "ਮਾਈ" ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫੋਟੋਆਂ

  ਮਾਈ ਪ੍ਰਾਈਡ ਫੋਟੋ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ

  ਸਟੀਸੀ ਐਨ ………. ਫੋਟੋ ਮੁਕਾਬਲੇ "ਮਾਈ" ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫੋਟੋਆਂ

  ਮਾਈ ਪ੍ਰਾਈਡ ਫੋਟੋ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ

  ਕਲਿੰਕਾ ਸਟੋਇਲੋਵਾ ………. ਫੋਟੋ ਮੁਕਾਬਲੇ "ਮਾਈ" ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫੋਟੋਆਂ

  ਮਾਈ ਪ੍ਰਾਈਡ ਫੋਟੋ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ

  ਮਾਈ ਪ੍ਰਾਈਡ ਫੋਟੋ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ

  ਰੈਡੋਸਟਿਨ ਅਲਚੇਵ

  ਮਾਈ ਪ੍ਰਾਈਡ ਫੋਟੋ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ

  ਸਟੀਸੀ ਐਨ ………. ਫੋਟੋ ਮੁਕਾਬਲੇ "ਮਾਈ" ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫੋਟੋਆਂ

  ਮਾਈ ਪ੍ਰਾਈਡ ਫੋਟੋ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ

  ਇਵਾਨ ਦਿਮਿਤ੍ਰੋਵ ………. ਫੋਟੋ ਮੁਕਾਬਲੇ "ਮਾਈ" ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫੋਟੋਆਂ

  ਮਾਈ ਪ੍ਰਾਈਡ ਫੋਟੋ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ

  ਡਾਇਨਾ ਸਲਾਵੋਵਾ

  ਮਾਈ ਪ੍ਰਾਈਡ ਫੋਟੋ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ

  ਮਾਈ ਪ੍ਰਾਈਡ ਫੋਟੋ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ

  ਦੇਸੀ ਇਵਾਨੋਵਾ ………. ਫੋਟੋ ਮੁਕਾਬਲੇ "ਮਾਈ" ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫੋਟੋਆਂ

  ਮਾਈ ਪ੍ਰਾਈਡ ਫੋਟੋ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ

  ਏਸ਼ੀਆ ਦੋਇਕੋਵਾ ………. ਫੋਟੋ ਮੁਕਾਬਲੇ "ਮਾਈ" ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫੋਟੋਆਂ


   Translate »