د وال سټیکرونه د وال سټیکرونه

د لامبو حوض سره د عصري کورونو عکسونه

د ښکلو حوض کورونو عکسونه

Тук са представени снимки на къщи с модерна архитектура и басейн в двора или забележете! на терасата.

Басейнът е основата, около която е решено пространството в градината и ориентирани останалите външни кътове.

پدې توګه ، حوض په مرکز کې او په کور کې یو جذابیت بدل شوی.

د حوض نظریات:مخونه: 1 2

Translate »