කලාත්මක උද්‍යාන ගෘහ භාණ්ඩ.

උද්‍යානයේ වැදගත් අංගයක් වන්නේ අප විසින් සකස් කරනු ලබන අලංකාර මල් සහ ගෘහ භාණ්ඩයි. දවසේ උණුසුම් කොටස විවේකීව භුක්ති විඳීමට ස්ථානයක් තිබීමට වඩා හොඳ දෙයක් නැත. උද්‍යාන ගෘහ භාණ්ඩ තෝරාගැනීමේදී කලාත්මක මාත්‍රාවක් භාවිතා කරමින් එය සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් වැඩියෙන් නොකරන්නේ ඇයි?

කලාත්මක උද්‍යාන ගෘහ භාණ්ඩ සඳහා යෝජනා කිහිපයක්: