අලංකාර ලෙස සකසන ලද මේසයක් සඳහා වසන්ත අදහස් කිහිපයක්.

අපි වසන්තය ටිකක් අපේ ගෙදරට ගේමු. අලංකාර සුවඳැති මල්, වසන්ත රටා සහ නැවුම් වර්ණ සහිත සැරසිලි, සොබාදහමේ බිටු සහ ආදර ඉටිපන්දම් සමඟ මේසය සකසන්න. මෙම අපූරු සමයේ සුවඳ භුක්ති විඳින්න සහ ඔබේ නිවස වසන්ත මනෝභාවයකින් සකස් කරන්න.