සුදුමැලි දම් සහ නිල් පාට පැස්ටල් උච්චාරණ දෙකක් සහිත මෙම අභ්‍යන්තර සැලසුම සරල වර්ණ හා ගෘහ භාණ්ඩ වලින් ක්‍රියාත්මක වේ. නමුත් ඔබට පහර දෙන්නේ විසිත්ත කාමරයේ කැපී පෙනෙන කුඩා සුවපහසු නූක් - සැහැල්ලු හා නිහතමානී කාර්යාලයක් හා මුළුතැන්ගෙය වැනි - සුවපහසු, අව්ව වාඩි වී සිටින ස්ථානයක් මෙන් ඉහළ සිට රූපවාහිනියක් සහිත බාර් ටොප් එකකින් වෙන් කර ඇති - කුඩා ආභරණ දෙකක් සැහැල්ලුවෙන් පිහිටා ඇත වාසස්ථානයේ කොටසක්.