දවසේ ඉඟිය: සන්සුන් වන්න!
ඔබේ ලී ගෘහ භාණ්ඩ නැවුම් කිරීමට සුදුසුම කාලය වසන්තයයි. ගසක පින්තාරු කිරීම අපරාධයක් යැයි මිථ්‍යාවක් තිබේ. එය සත්‍ය විය යුත්තේ ඇයි! ඔබට ලී කැබිනට්, මේසයක් හෝ පුටුවක් තිබුණත් ඒවා පින්තාරු කිරීම සඳහා පරිපූර්ණයි. එක් කුඩා මේසයක් දීප්තිමත්, සතුටු සිතින් වර්ණ ගැන්වීමෙන් පවා ඔබේ අවකාශය හා මනෝභාවය සඳහා අරුමපුදුම දේ කළ හැකිය. කුඩා තීන්තයක් සෑම ලී කැබැල්ලක් මුළුමනින්ම පරිවර්තනය කර අවම අයවැයකින් නව දිශාවක් ඔබට පෙන්වනු ඇත.