බිත්ති ස්ටිකර් බිත්ති ස්ටිකර්

අභ්යන්තරය කලාපකරණය කිරීම සඳහා පින්තූර සහ අදහස්

අභ්යන්තර කලාපකරණයේ පින්තූර

නිවාස කලාපකරණ අදහස් වල ඡායාරූප මෙහි ඉදිරිපත් කෙරේ.

බොහෝ විට, කුඩා නිවාසවල, විශාල නිවාසවල වුවද, එක් කාමරයක් දෘශ්‍යමය වශයෙන් ප්‍රදේශ දෙකකට හෝ වැඩි ගණනකට බෙදිය යුතුය. සමහර විට නිර්මාණකරුවන් එවැනි වෙනසකට විසඳුම් ලබා දෙන්නේ බිත්ති සහ අච්චු ප්ලාස්ටර්බෝඩ් හෝ වීදුරු ආධාරයෙන් ය.

අභ්යන්තරය කලාපකරණය සඳහා අදහස්:පිටු: 1 2 3

Translate »