බිත්ති ස්ටිකර් බිත්ති ස්ටිකර්

සියුම් වර්ණවලින් යුත් මුළුතැන්ගෙයි ඡායාරූප

සියුම්, පැස්ටල් වර්ණවලින් යුත් මුළුතැන්ගෙයි ඡායාරූප

සුදුමැලි රෝස පැහැයෙන් යුත් මුළුතැන්ගෙයි අදහස් කිහිපයක් මෙන්න,

මෘදු දම් පාට හෝ කැපුචිනෝ.

සමකාලීන ආහාර පිසීමට සැනසිල්ල ගෙන දෙන නවීන ගෘහභාණ්ඩ සහ මෘදු නාදවල ආකර්ෂණීය සම්මිශ්‍රණය.

සියුම් වර්ණවලින් මුළුතැන්ගෙයි අදහස්:පිටු: 1 2 3

Translate »