බිත්ති ස්ටිකර් බිත්ති ස්ටිකර්

දම් පාටින් මුළුතැන්ගෙයෙහි පින්තූර

දම් පාටින් මුළුතැන්ගෙයි පින්තූර

මෙන්න දම් පාට මුළුතැන්ගෙයි සැලසුමක පින්තූර.

දම් පාට මුළුතැන්ගෙය නිවසට නවීන පෙනුමක් සහ මුදු මොළොක් බවක් ලබා දෙයි.

මෑතක් වන තුරුම මෙම වර්ණය මුළුතැන්ගෙයට වඩා අධික ලෙස සලකනු ලැබුවද, මෑතකදී දම් පාට මුළුතැන්ගෙයි මෝස්තරවල ප්‍රවණතාවක් වී ඇත, විශේෂයෙන් වටකුරු හැඩතල සමඟ සංයුක්තව.

දම් පාට මුළුතැන්ගෙයි අදහස්:පිටු: 1 2 3

Translate »