බිත්ති ස්ටිකර් බිත්ති ස්ටිකර්

එක් මහල් නිවසක් සඳහා ඡායාරූප සහ අදහස්

කුඩා එක් මහල් නිවාසවල පින්තූර

අපි අදහස් කිහිපයක් ඉදිරිපත් කරමු කුඩා තනි පවුල් නිවාස අලංකාර මෝස්තර, වෙරන්ඩා හෝ පිහිනුම් තටාකය සමඟ.

තනි තට්ටු නිවාස ප්‍රායෝගික, සුවපහසු සහ තවමත් ටිකක් ජනප්‍රියයි. පහත ඡායාරූප වල, ඔබට එක් මහල් මෑන්සාඩ් නිවසක් හෝ අට්ටාල කාමර සහිත පුළුල් අට්ටාලයක් සඳහා අදහස් සොයාගත හැකිය.

කුඩා තනි තට්ටු නිවාසවල ඡායාරූප ගැලරිය:පිටු: 1 2

Translate »