බිත්ති ස්ටිකර් බිත්ති ස්ටිකර්

විසිත්ත කාමරයේ පින්තූර සුදු පැහැයෙන්

Снимки на всекидневни в бяло

විසිත්ත කාමරයේ සැලසුම සුදු පැහැයෙන් දැක්වෙන ඡායාරූප මෙහි ඉදිරිපත් කෙරේ.

Нежност и изчистена визия – това е мотото на тези интериори.

ඇත්ත වශයෙන්ම, මුළු කාමරයම සුදු පැහැයෙන් පමණක් සරසා තිබුනේ නම්, එය ඉතා වඳ වනු ඇත. මෙම හේතුව නිසා, සුදු සංකල්පයේ උච්චාරණයක් ලෙස මෙම අදහස්වල වර්ණ එකක් හෝ කිහිපයක් තිබේ.

සුදු විසිත්ත කාමර අදහස්:පිටු: 1 2 3

Translate »