බිත්ති ස්ටිකර් බිත්ති ස්ටිකර්

පිහිනුම් තටාකයක් සහිත නවීන නිවාසවල පින්තූර

ලස්සන තටාක නිවාසවල පින්තූර

Тук са представени снимки на къщи с модерна архитектура и басейн в двора или забележете! на терасата.

Басейнът е основата, около която е решено пространството в градината и ориентирани останалите външни кътове.

මේ ආකාරයෙන් තටාකය නිවසේ කේන්ද්‍රයක් හා ආකර්ශනීය බලවේගයක් බවට පරිවර්තනය වේ.

සංචිත අදහස්:පිටු: 1 2

Translate »