බිත්ති ස්ටිකර් බිත්ති ස්ටිකර්

ෆුචියා පාට මුළුතැන්ගෙයි ඡායාරූප

Снимки на кухни в цвят фуксия

මෙන්න ෆුචියා ආනුභාව ලත් මුළුතැන්ගෙයි සඳහා අදහස් කිහිපයක්.

කොරල් රෝස, රාස්ප්බෙරි සිට සයික්ලේමන් දක්වා සෙවන පරාසයක පවතී.

Тъй като този цвят е изключително капризен по отношение на комбинирането с други цветове, в предложените по-долу снимки са представени подходящи варианти с неутрални цветове като сиво, бяло и черно. Може би това са и единствените възможни комбинации.

ෆුචියා මුළුතැන්ගෙයි අදහස්:පිටු: 1 2

Translate »