බිත්ති ස්ටිකර් බිත්ති ස්ටිකර්

ෆුචියා පාට මුළුතැන්ගෙයි ඡායාරූප

ෆුචියා පාට මුළුතැන්ගෙයි ඡායාරූප

මෙන්න ෆුචියා ආනුභාව ලත් මුළුතැන්ගෙයි සඳහා අදහස් කිහිපයක්.

කොරල් රෝස, රාස්ප්බෙරි සිට සයික්ලේමන් දක්වා සෙවන පරාසයක පවතී.

වෙනත් වර්ණ සමඟ සංයෝජනය කිරීමේදී මෙම වර්ණය අතිශයින්ම චපල බැවින්, පහත දැක්වෙන ඡායාරූප අළු, සුදු සහ කළු වැනි උදාසීන වර්ණ සමඟ සුදුසු ප්‍රභේද පෙන්වයි. සමහරවිට මේවා විය හැකි එකම සංයෝජන විය හැකිය.

ෆුචියා මුළුතැන්ගෙයි අදහස්:පිටු: 1 2

Translate »