බිත්ති ස්ටිකර් බිත්ති ස්ටිකර්

මුළුතැන්ගෙයෙහි ඡායාරූප රතු පැහැයෙන්

රතු පාටින් මුළුතැන්ගෙයි ඡායාරූප

සුදු හෝ අළු සමග ඒකාබද්ධව දීප්තිමත් රතු පැහැයෙන් සාදන ලද මුළුතැන්ගෙය සඳහා අදහස් කිහිපයක් මෙන්න.

උණුසුම් හා ශෛලිය, සුවපහසු වාතාවරණයක් තුළ සිත්ගන්නා සංවාදවලට නැඹුරු වේ.

මුළුතැන්ගෙයි අදහස් රතු පැහැයෙන්:පිටු: 1 2

Translate »