බිත්ති ස්ටිකර් බිත්ති ස්ටිකර්

විසිත්ත කාමරයේ දම් පාටින් පින්තූර

දම් පාටින් විසිත්ත කාමරවල පින්තූර

විසිත්ත කාමරයේ සැලසුම දම් පාටින් දැක්වෙන පින්තූර මෙන්න.

දම් පැහැති විසිත්ත කාමරය නිවසට නවීන පෙනුමක් සහ මුදු මොළොක් බවක් ලබා දෙයි.

මෑතක් වන තුරුම විසිත්ත කාමරයේ දම් පාට ඕනෑවට වඩා අධික යැයි සිතූ නමුත් මෑතකදී දම් පාට මෙම කාමරයේ සැලසුමේ ප්‍රවණතාවක් විය.

දම් පාට විසිත්ත කාමර අදහස්:පිටු: 1 2 3

Translate »