බිත්ති ස්ටිකර් බිත්ති ස්ටිකර්

විසිත්ත කාමරයේ පින්තූර සුදු, ලා දුඹුරු සහ දුඹුරු

දුඹුරු, සුදු සහ ලා දුඹුරු පැහැයෙන් යුත් විසිත්ත කාමරවල පින්තූර

විසිත්ත කාමරයේ සැලසුම සුදු, ලා දුඹුරු සහ දුඹුරු පැහැයෙන් දැක්වෙන ඡායාරූප මෙහි ඉදිරිපත් කෙරේ.

තෝරාගත් වර්ණ නිවසේ වෙනස, නවීන පෙනුම සහ මෘදු බව එක් කරයි.

දුඹුරු-ලා දුඹුරු පරාසයේ නොවරදින සෙවන, සුදු පැහැය සමඟ සංයෝජනය වී, ජීවත්වන ප්‍රදේශයේ අනියම් ආකර්ෂණයක්, සුවපහසුවක් සහ සුවපහසුවක් විදහා දක්වයි.

සුදු, ලා දුඹුරු සහ දුඹුරු යන විසිත්ත කාමර සඳහා අදහස්:පිටු: 1 2 3

Translate »