බිත්ති ස්ටිකර් බිත්ති ස්ටිකර්
ප්‍රති Results ල: අභ්යන්තර නිර්මාණය

  මුළුතැන්ගෙය සහ ටර්කියුයිස් වල දීප්තිමත් උච්චාරණ සහිත නවීන විසිත්ත කාමරය

  විවෘත සැළැස්ම, මුළුතැන්ගෙය සහ කෑම කාමරය සහිත සමකාලීන අභ්‍යන්තරය. දී

  ටර්කියුස් උච්චාරණ සහිත විසිත්ත කාමර සැලසුම

  මෙම ප්‍රායෝගික හා අතිශයින්ම ක්‍රියාකාරී විසිත්ත කාමරය මුල් පිටපතට උදාහරණයකි

  සරල මෝස්තර සහ සුවපහසු කුඩා නූල් සහිත මහල් නිවාස අභ්යන්තරය

  මෙම අභ්යන්තර සැලසුම සරල වර්ණ හා ගෘහ භාණ්ඩ වලින් සාදා ඇත,


  Translate »