සුන්දර තටාක නිවාස කිහිපයක් විශ්මයජනක දර්ශන මධ්‍යයේ පිහිටුවා ඇත.

විශිෂ්ට ශෛලිය හා අද්විතීය සතුට. උණුසුම් ගිම්හාන දිනවල විවේකය සහ සිසිල්බව සඳහා නිර්මාණය කරන ලද පුදුමාකාර පරිදර්ශනයක් සහිත පුදුමාකාර ස්ථාන. මුහුදෙන් සහ කන්දෙන් දේවානුභාවයෙන්. සංවේදීතාවන් සඳහා සැනසිල්ල සහ විනෝදය අවධාරණය කරයි.