බිත්ති ස්ටිකර් බිත්ති ස්ටිකර්
මාළු

  මාළු වට්ටෝරු. මාළු සමග දීසියක්. මාළු.

  පාන් රාපාන

  පාන් රැපන් යනු අවම ප්‍රණීත ආහාරයක් වන සූපශාස්ත්‍ර කෘතියකි

  ග්‍රීක බසින් ට්‍ර out ට්

  මෙය ආහාර පිසීම සඳහා ඉතා රසවත් ග්‍රීක වට්ටෝරුවකි


   Translate »