මීට පෙර ලිපි කිහිපයකින්, ඔබේ ගෙවත්තේ වැවක් තැනීමට සහ මිදුලට ඔබම විවිධ ක්‍රම පෙන්වා දුන්නෙමු: සැරසිලි විල, උද්‍යාන විල. මෙහිදී අපි විල් වටා හැඩය, සැරසිලි, ඇඳන් සහ මං තීරු කෙරෙහි විශේෂ අවධානයක් යොමු කරන්නෙමු. ඔබට එය පෞද්ගලික උද්‍යාන ප්‍රදේශයක් බවට පත් කර සුදුසු සැරසිලි සමඟ කටයුතු කරන්නේ කෙසේද. පොකුණක් සැලසුම් කිරීම සඳහා අදහස් කිහිපයක් මෙන්න:උද්‍යාන ලේක් සැලසුම් අදහස්