ආන්යා ගයොරෙවා

..........
මගේ ආඩම්බර ඡායාරූප තරඟයට සහභාගිවන්නන්ගේ තෝරාගත් ඡායාරූප.
නිවස සහ වත්ත සඳහා අදහස්.