මල් ප්‍රදර්ශනය - ගුහා උද්‍යානය,
ගායන ක්ෂේත්‍රය, කියෙව්
ඩිනිපර් ගඟ දිගේ

මල් ලෙස සකසා ඇති මල්