පාස්කු සැරසිලි සහිත ලස්සන පාස්කු මල් වඩමක් සඳහා අදහස් කිහිපයක්.

ඒවා බොහෝ දුරට ස්වාභාවික ද්‍රව්‍ය වලින් සාදා ඇත - අතු, සීබ්‍රා, මල්, මිදි වතු ශෛලියේ. ඒවා අලංකාර කළ හැක්කේ සතා සිවුපාවට හා වසන්ත මල් වලින් හෝ පාස්කු බිත්තර හා විස්මයන් දැමිය හැකි අතු කුඩා කැදැල්ලක් සෑදීමට ය.

පාස්කු මල් වඩම් අදහස්