ස්ටීසි ඇන්

..........
"මගේ ආඩම්බරය" යන ඡායාරූප තරඟයෙන් සහභාගිවන්නන්ගේ තෝරාගත් ඡායාරූප.
නිවස සහ වත්ත සඳහා අදහස්.